VumKlub

VUM-statistika

Rezultate žena posle vežbanja VUmfit-a (trening za intimne mišiće)

Efikasnost Vumbuildinga odavno je dokazana, ali za one koji su još uvek u nedoumici, evo statistike ginekologa Medjunarodne Federacije Vumbuildinga za 2019 godinu. Svake godine nekoliko hiljada žena po celom svetu prodje ovaj kurs. Napominjem da Federacija postoji i radi od 1990 godine.

Motivacije za Vumbuilding kod žena bila je veoma raznolika. Nakon odre?enog perioda vremena i analize provedenih kurseva sa simulatorom, zaklju?ili smo da:

?Kod 90% žena volumen vagine se smanjio. Žena je prakti?no sama mogla da oseti smanjenje volumena!

?Rad u crevima se oporavio. Stolica je postala redovna, što ukazuje na povratak prirodnom na?inu defekacije i crevnu pokretljivost (bez pomo?i probiotika i medikamenata)

?Osetljivost kod žena povec?ala se tokom intimnosti.

?Pitanje poput urinarne inkontinencije potpuno je nestalo. Kvalitet života i li?no samopoštovanje uveliko su poboljšani.

?Menstrualni ciklus se oporavio: menstruacija je postala bezbolna, koli?ina krvi izgubljena tokom njih znatno se smanjila.

?Ono što je najvažnije, seksualna harmonija se pojavila izme?u muža i žene, što zna?i da je brak prešao na drugi viši životni standard. ?injenica da su porodi?ne veze sa?uvane kada se vec? dogodila pukotina u braku, tako?e smatramo odli?nim rezultatom svoga rada!

A 10% koje nisu postigle rezultate su one žene koje iz bilo kojeg razloga nisu trenirale ili ih je ometao takav kvalitet kao što su: lenjost!
Nadam se da c?e mnoge žene ceniti koliko je posla u?injeno u njihovom životu.

Vodite ra?una o sebi, svom zdravlju i budite najpoželjniji i najomiljeniji!