VumKlub

Kako svesno možemo kontrolisati vaginalne miši?e?

Organi male karlice

Vagina je miši?na cev koja vodi do grli?a materice. Njeni zidovi su elasti?ni, sastavljeni su od miši?nog tkiva i imaju mnogobrojne nabore koji joj omogu?avaju da se širi i prilago?ava prolasku deteta za vreme poro?aja. U stanju mirovanja zidovi su naslonjeni jedan na drugi i duga?ki su 8 – 10 cm. Zidovi vagine imaju tri sloja. Prvi sloj (unutrašnji) je sluzokoža, srednji sloj – miši?no tkivo, a spoljašnji formira prekriva?.

Sva dužina vaginalnog kanala sastoji se od paralelnih i cirkularnih vlakana popre?no-prugastih miši?a. Na vrhu gde se vagina  povezuje sa matericom postoje tako?e glatki miši?i.

Popre?no-prugasti miši?i

Popre?no-prugasto (skeletno) miši?no tkivo (lat. textus muscularis striatus) ?ini najve?i deo mase ljudskog tela (oko 40 %). Ono izgra?uje miši?e trupa, udova, lica, vrata, jezika, nepca, ždrela, grkljana, diafragme, najve?eg dela jednjaka, mokra?ne cevi, vagine itd. Ti miši?i su odgovorni za kretanje, održavanje pozicije tela, mimiku, govor, gutanje, disanje i druge vitalne funkcije organizma.

Njegove kontrakcije su brze, snažne i  uglavnom se odvijaju pod kontrolom svesti.

Iako skeletni miociti nemaju sposobnost deobe, onu imaju donekle izraženu mo? regeneracije.

Što zna?i da u svakom uzrastu možemo da regenerišemo i oja?amo naše mši?e!